فعالیتهای اجتماعی

بنیاد خیریه دکتر مصطفی نراقی به عنوان سازمان حمایت کننده محرومان و نیازمندان جامعه از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت نموده است.

از جمله مراکز احداث شده توسط این بنیاد به هنرستان دخترانه ربابه طاهباز در مشهد و هم چنین هنرستان پسرانه دکتر مصطفی نراقی در شهر کرج می توان اشاره کرد.

این خیریه در سال تحصیلی ۹۷ ۹۸ دو مدرسه ابتدایی فروردین طاهباز و متوسطه اول باقر طاهباز را در یکی از محرومترین نقاط مشهد احداث نموده است.

از سال ۱۳۷۶ همکاری با موسسه خیریه کهریزک با ساخت آسایشگاه فرهنگی آموزشی دکتر مصطفی نرا قی آغاز شد. هم اکنون نیز مدیرعامل شرکت آماده لذیذ و اکتوور عضو هیات مدیره و هیات امنای سرای سالمندان و معلولین کهریزک می باشند، در حال حاضر در آسایشگاه خیریه بیش از ۲۰۰۰ مددکار مشغول فعالیت می باشند. هم چنین در این مرکز بیش از ۲۸۰۰ مددجو شامل ۴۰۰ بیمار ام اس تحت پوشش قرار گرفته اند.

آسایشگاه فرهنگی آموزشی دکتر مصطفی نراقی در سال ۱۳۷۶ در سرای سالمندان کهریزک تاسیس گردید. این مرکز در زمینه آموزش قرائت و تفسیر قرآن، آموزش بهداشت فردی و عمومی، آموزش سرود، تئاتر، آموزش خط و خوشنویسی به معلولین و پیش دبستانی جهت نگهداری کودکان آنها در این مرکز دایر می باشد.